Ygeman gör inget

Jag kan konstatera att trots att den nedåtgående trenden hos polisen låter Ygeman rikspolischefen Dan Eliasson sitta kvar. Borde kanske inte vara förvånad för de tillhör ju båda den röda adeln och de håller alltid ihop. Förlorarna är svensk polis och den svenska allmänheten.

 

Svar på fråga 2016/17:675 av Mikael Cederbratt (M) Åtgärder mot rikspolischefen

Mikael Cederbratt har frågat mig vad jag och regeringen ämnar vidta för åtgärder med anledning av att rikspolischefen inte lyckas vända den negativa trenden för svensk polis.

Ombildningen av svensk polis är en av de mest omfattande organisa­tionsförändringarna inom staten på många år. I Statskontorets första delrapport om ombildningen är den sammanfattande bedömningen att polisen hittills har genomfört flera viktiga delar av omorganisationen men att många utmaningar återstår. Samtidigt anser jag att de utredningsresultat som Polismyndigheten nyligen presenterade inte är tillräckligt bra.

Efter mina samtal med rikspolischefen anser jag att det brottsutredande arbetet måste leverera ett resultat som upprätthåller förtroendet för verksamheten. Jag anser även att det finns skäl att ytterligare betona vikten av att Polismyndigheten följer upp sin verksamhet.

Regeringen avser därför tillföra Polismyndigheten tillfälligt stöd i utredningsverksamheten genom att åklagare placeras ut i Polismyndigheten för att bistå polisiära utredare. Regeringen kommer även att ge Polismyndigheten i uppdrag att säkerställa en heltäckande uppföljning av hela sin verksamhet, från lokalpolisområdet till nationell nivå.

 

Att leda Sveriges största myndig­het under rådande omständigheter är ett komplext uppdrag. Jag har fortsatt förtro­ende för rikspolischefens förmåga att hantera denna svåra uppgift.

 

Stockholm den 25 januari 2017

 

Anders Ygeman