Mitt anförande i migrationsdebatten

 

Dagen debatt om UO8 är annorlunda än tidigare år. Nu under hösten har läget konstant ändras hela tiden och de känns mycket osäker att kunna förutse hur denna budget står sig 2016. Det jag med säkerhet kan konstatera är att den kommer att behöva kompletteras med nya beslut och troligen under tidspress. Men i tider som dessa låt oss inte glömma de beslut som är långsiktiga. Framtiden kommer ju till oss med säkerhet.

 

Jag tänkte beröra innehållet i våra moderata motioner.

Det som i motionskrivandets stund hade direkt budgetpåverkan var att skapa möjlighet för billigare boende för ensamkommande barn, kartläggning och språkundervisning redan under asylprövningen och att gå från permanenta tillstånd till tillfälliga tillstånd. Redan här kan vi se att vi moderater har initiativet och är villiga att ta ansvar. Nu har de tre förslag jag nämnde en majoritet bakom sig i riksdagen.

Det stora antalet flyktingar som nu anländer kommer att kräva många och svåra ställningstagande av oss i riksdagen, både av majoritet och opposition, men huvudansvaret faller på regeringen. De har ansvaret att styra landet och detta tål att påpekas.

Har förståelse för att det på migrationsområdet nu är mycket svårt och komplext men kan inte säga att regeringen direkt rosat marknaden.

Vi i Sverige har en lång tradition att ge människor i behov av skydd…. skydd. Den bygger på vilja men också ingångna konventioner, som Genevekonventionen och Europarådets konvention om mänskliga rättigheter. Det måste framgent också vara basen i vårt agerande.

 

I år har det till Sverige kommit 149 000 asylsökanden, varav 32 000 ensamkommande barn. Sedan 2011 rör det sig om 350 0000 asylsökande. Detta är en stor utmaning och som kommer att påverka oss under lång tid.

Jag har, tror jag, för 10 året i rad sagt att det måste vara skillnad på ett JA och ett NEJ. Det innebär att vi måste fokusera mycket mer på återvändandeprocessen.

Migrationsverket, Polisen och Kriminalvårdens transportscentral, som är centrala i ett effektivt återvändande, måste samarbeta än bättre och effektivare. Idag finns hos polisen 22 000 avvisningsbeslut överlämnade av Migrationsverket. Arbetet med detta måste intensifieras

 

Vi moderater anser att missbruket med svenska pass måste stävjas. Det kan inte vara rimligt att 70 000 giltliga svenska pass är förlustanmälda. Den rimliga åtgärden borde vara att kraftigt begränsa möjligheten att få ut flera pass.

En yrkeskår som har det bra är människosmugglarna. Det finns mycket pengar att tjäna och risken att åka fast är liten. Därför måste straffsatserna för dessa brott kraftigt skärpas. Längden av påföljden styr vilka verktyg de brottsvårdande myndigheterna kan använda.

Eftersom min familj är oerhörd betydelsefull för mig förstår jag mer än väl om de som kommit till Sverige vill få hit sin familj så fort som möjligt. Kravet på att försörja sina anhöriga blev för urvattnat p.g.a. alla undantag. Inte ens 1 % berördes. Att ställa krav på att anknytningsperson skall kunna försörja sin familj är mer än rimligt. Det är ett sätt att prioritera de som har behov av skydd framför de som inte har det.

 

Många av de beslut, som måste tas, för att hantera dagens situation kommer att behövas ta av Sverige som enskilt land. Att tro att EU, på kort sikt, kan fixa det är inte realistisk. Däremot är det helt nödvändigt att fortsatt driva frågor inom ramen för den Europeiska Unionen.

En viktig frågorna i EU sammanhang är relation och avtal med ursprungsländerna och EU. Här är EU en stor och viktig samtalspartner för många länder och därmed troligen en partner som sätter betydligt större avtryck än om lilla Sverige enskilt skulle gör det.

Schengen samarbetet står och faller med en effektiv gränskontroll. En gränskontroll som kan kombinera ett värnande av asylrätten och ett behov av kontroll på vilka människor som kommer till våra länder. Det är rimligt att man regelmässigt kontrollerar passen vid gränsövergång vid Schengens yttre gräns och använder de tekniska möjligheter som finns med bl.a fingeravtryck.

Ett annat område i EU sammanhang är naturligtvis att få tillstånd en omplaceringsmekanism. Detta om vi vill behålla den fria rörligheten inom EU

Sverige är nu det sista landet som bokstavligen följer Dublinförordningen och då måste vi, efter att under år påpekad detta, tala ett språk som förstås. Eftersom registreringen inte görs i första asylland som det var tänkt innebär det i praktiken att Dublinförordningen inte går att tillämpa.

Mot den bakgrunden föreslår vi att de personer som anländer till Sverige utan att ha registrerats på vägen genom EU skall kunna avvisas vid gränsen. Det är alltså inte en fråga om att bryta mot asylrätten utan en fråga om vilket land som skall pröva asylansökan. Alltså det första säkra landet. Så kommer en människa med färjan från Tyskland eller över Öresundsbron då menar jag att det är ställt utom allt tvivel att den personen har passerat ett eller flera säkra länder. Därmed får Sverige den tillfälliga paus som är nödvändig för ett långsiktigt hållbart flyktingmottagande och för att vi ska kunna ges möjlighet att anpassa vår lagstiftning till andra jämförbara länder.

 

Jag känner oro över det läge vi är i.

Dels över de åtgärder regeringen presenterade förra veckan inte räcker till. De senaste sju dagarna har 5679 personer anlänt till Sverige. Det motsvarar en årssiffra på 295 000. Det är brist på behandlingshem och skolplatser. Kommuner och myndigheter vittnar om att viktig verksamhet inom sjukvård och socialtjänst trängs undan till följd av det stora tryck myndigheterna redan idag är under.

Dels över att regeringen inte verkar vilja förhandla på samma sätt som gjordes i de förra migrationssantalen. Tolkningen är ingen annan än att man nu är i ett totallåst läge efter en förhandling mellan (s) och (mp) att man inte mäktar med att förhandla med oss övriga partier

 

I all detta vill jag avsluta med att vi moderater tror på rörlighet över gränser. Att det är befruktande både för de människor som kommer och för oss som lever och bor här. Befruktande för Sverige som land och det landet personen kommer ifrån. När Alliansregeringen åter öppnade dörren för möjligheten att komma till Sverige för att arbeta var det ett stort och viktigt steg. Denna dörr måste hållas öppen. Naturligtvis skall de lagar och regler som gäller i Sverige hållas.