Den raka vänstern rakt i våra ungas ansikte

Idag på utskottet justerade vi betänkandet ”Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta”. Idag den 5 maj är dagen som måste minnas som dagen då vänstern vände våra ungdomar ryggen. Här nedan är delar av den reservation vi i alliansen la i ärendet.

I IFAU:s rapport 2013:26 Sänkta arbetsgivaravgifter för
unga, anges att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga har haft positiva
sysselsättningseffekter, främst för de yngre i målgruppen. Den första
sänkningen som infördes 2007 uppskattas av IFAU ha skapat 6 000–10 000 nya
jobb.

De nedsatta socialavgifterna för unga underlättar främst
arbetsmarknadsinträdet för ungdomar med gymnasieutbildning som saknar tidigare
arbetslivserfarenhet. Unga som redan har en fast förankring på arbetsmarknaden
och unga med högskoleutbildning bedöms inte vara i samma behov av en sänkta
socialavgifter. Att rikta en större del av sänkningen mot de yngsta i
målgruppen bedömer vi därför kunna leda till en effektivare nedsättning och
därmed högre varaktig sysselsättning samt lägre arbetslöshet bland unga, vilket
även ligger i linje med de slutsatser som dras i IFAU:s rapport.

Arbetslösheten bland unga (15–24 år) är högre än för andra
åldersgrupper och har ökat sedan finanskrisens utbrott 2008. År 2013 uppgick
ungdomsarbetslösheten till knappt 24 procent. Graden av
arbetsmarknadsanknytning och orsakerna till arbetslöshet skiljer sig åt inom
gruppen unga arbetslösa. Nära hälften av de unga arbetslösa är
heltidsstuderande som söker arbete vid sidan av studierna. För de flesta unga
är arbetslöshetsperioderna relativt korta och de etablerar sig relativt snabbt
på arbetsmarknaden. Samtidigt finns en grupp bland de unga arbetslösa som
befinner sig långt från arbetsmarknaden med svårigheter att hitta vägar in i
arbetslivet. De möter höga trösklar in på arbetsmarknaden. Den största risken
för långtidsarbetslöshet och framtida arbetsmarknadsrelaterade problem finns hos
unga som saknar fullföljd gymnasieutbildning, är utrikes födda eller har
nedsatt arbetsförmåga.

Långtidsarbetslösheten bland unga är dock låg jämfört
med andra åldersgrupper och i förhållande till andra länder. Att unga ofta blir
arbetslösa kan i viss mån ses som en del av etableringsprocessen på
arbetsmarknaden och hänger samman med att de är på väg från skola till
arbetsliv. Brister i utbildningssystemet och en för svag koppling mellan skola
och arbetsliv kan göra att etableringen försenas generellt och vissa unga
riskerar att få mer varaktiga problem på arbetsmarknaden. Höga kostnader för
att anställa (lön och socialavgifter) medför också svårigheter för unga att
komma in på arbetsmarknaden.

I likhet med regeringen anser vi att nedsättningen av
socialavgifterna för unga har varit en viktig reform för att underlätta
arbetsmarknadsinträdet för ungdomar. De nedsatta socialavgifterna för unga
bedöms ha medfört en ökad efterfrågan att anställa ungdomar och därmed en lägre
ungdomsarbetslöshet genom att de minskar skillnaden mellan ungdomars förväntade
produktivitet och de ingångslöner som arbetsgivarna får betala. Den förstärkta
nedsättningen av socialavgifterna för de yngre i målgruppen som nu
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet valt
att avslå bedöms, tillsammans med tidigare gjorda nedsättningar, enligt
beräkningar från Finansdepartementet skulle ha lett till 16 500 fler unga i
arbete.

Sedan 2006 har antalet sysselsatta ökat med 250 000 och av
dessa är 40 000 unga i åldern 16-24 år. Trots denna positiva utveckling behöver
mer göras och i ett läge då alla säger sig vilja bekämpa ungdomsarbetslösheten
är det högst motsägelsefullt när utskottet väljer att inte föreslå nya åtgärder som skulle bidra till att ge tusental unga möjligheten att komma i arbete.

Jag tycker det är viktigt att vi talar om för svenska folket vad vänster gör mot våra unga och då inte minst direkt till de unga. Våra ungdomar har inga fackföreningar, men som tur har de moderaterna.

 

 

Lämna ett svar