SD vill höja kommunernas kostnader för flyktingmottagande

Sverigedemokraternas politik för migration är orealistisk och ohederlig. Detta blev alltmer tydligt när vi debatterat anslagen för migrationsområdet. Ett av dessa anslag är det som används för att finansiera stöd till asylsökande m.fl. och ersättningar till kommuner och landsting. Exempel på stöd är dagersättning, särskilda bidrag, bostäder, mat och återetableringsstöd i samband med självmant återvändande. Ersättningar betalas ut till kommuner och landsting för i första hand hälso- och sjukvård, skolgång och omsorg till asylsökande m.fl. Detta anslag vill SD minska med nästan 50 %.

Kostnaderna under anslaget styrs främst av antalet asylsökande och de sökandes vistelsetider i mottagandet. Vistelsetiderna i mottagandet påverkas bl.a. av handläggningstiderna hos berörda myndigheter och domstolar, samt av tiden från det att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut har vunnit laga kraft till utresa, alternativt tiden till kommunmottagande efter beslut om uppehållstillstånd.

Den halvering av ersättningar till asylsökanden och kommuner och landsting som Sverigedemokraterna vill genomföra skulle med stor sannolikhet leda till en kraftig kostnadsövervältring på landets kommuner som skulle förlora ersättningar men samtidigt ytterst har ansvar för att garantera de asylsökandes boende och försörjning. Detta skulle på sikt leda till ökade socialbidragskostnader.

Hastigheten på minskningen saknar all verklighetsförankring. De garantipensionärer som SD säger sig vilja höja pensionen med 10 % för eller de som skulle beröras av en höjning av taket i sjukförsäkring får känna sig lurade. För att de besparingar som SD säger sig kunna hämta hem på migrationsområdet är inte möjliga. Det är med andra ord tomma löften.

När SD vill belasta kommunerna med kraftiga kostnadsökningar är det tur att vi på migrationens område har en stabil majoritet där alliansen och miljöpartiet samarbetar för människor som befinner sig i en utsatt situation. Vi ska inte underskatta de utmaningar vi står för men med rätt reformer och rätt beredskap ska vill klara detta, för det har vi gjort förr.

Lämna ett svar