Regeringen stödjer polisen med ord men inte med budgeten

Det har nu blivit politisk inne att stödja polisen. Det är i grunden bra. Men låt oss lyfta lite på förlåten. Idag har regeringen lagt den s.k. Vårändringsbudgeten. Enkelt uttryckt en komplettering till årets budget.

Det är naturligtvis bra att man ökar budgeten för polisen med 700 miljoner. Låter kanske mycket men det är enbart en ökning med 3% och det är på tok för lite.

Som säker inte undgått någon så har polisen svårt att rekrytera nya poliser och många poliser slutar. I det perspektivet är naturligtvis inte budgetförstärkningen felaktig. Tyvärr är det så att det man ger med ena handen det tar man med den andra. Finansieringen av budgetförstärkningen är höjd skatt på arbete. Glöm inte att polisarbete inte görs  av polismyndigheten utan av livslevande poliser och de tycker att deras lön är för låg eller mer bestämd de tycker de får för lite pengar kvar efter skatt. 43% av poliserna kommer att få högre skatt med regeringens förslag. Tror någon det kommer att få fler att söka som poliser eller att färre slutar. Nej det tror inte jag.

Det som allra mest kommer att påverka och belasta polisernas arbete är den brist på åtgärder från regeringen att minska utanförskapet. För detta kommer med stor sannolikhet att skapa än mer problem i våra utanförskapsområden.

Så regeringens nuvarande lovsång av polisen klingar falsk och tonar ner och börjar mer lik en begravningshymn.

Drottninggatan…och sen????

Det som hände på Drottninggatan var fruktansvärt. Oskyldiga människor dog, skadades och fick men för livet.  Det skakade om hela Sverige. Men utan att förminska det avskyvärda låt oss inte glömma det som dagligen händer i våra utanförskapsområden. Människor blir mördade, misshandlade och saknar all rimlig trygghet. Just nu känns det som det problemet inte finns längre. Efter det ofattbara som inträffade på Drottninggatan har regeringen nu agerat och kommer att satsa på polisen… . Men var var och är regeringen för att återinföra svensk lag på alla de ställen där de kriminella gängen styr. Det måste till ett terrordåd för att få regeringen att vakna.

För mig som började som polis ännu inte fyllda 21 och som har en polisiär identitet känns regeringen senkomna uppvaknade så där. För när jag som politiker engagerar mig för att ge polisen vettiga förhållande möttes jag av motstånd och att allt annat var viktigare. LO:s krav på höga nivåer på bidrag och ersättningar är viktigare än att ge pengar till polisen. Efter det fruktansvärda som inträffade i Stockholm står nu alla i kö för att hylla polisen. Det polisarbete kopplat till tragedin på Drottninggatan , som hittills gjorts, är beundransvärd men även varje minut, timme och dag görs beundransvärd polisarbete. Min poäng är att polisen, som är samhällets sista utpost, förtjänar uppskattning även i vardagen.

De problem vi nu ser i våra utanförskapsområden kommer att påverka Sverige mycket mer negativt, om inget görs, än det fruktansvärda som inträffade på Drottninggatan förra veckan. Vi behöver en regering som varje dag förstår att polisen, som är samhällets yttersta utpost, behöver stöd.

Vad händer när minnena från Drottninggatan inte är första sides nyhet längre…….?????

Saknar den tiden då ett ja är ett ja och ett nej är ett nej

Vi moderater anser att det bör finnas ekonomiska sanktioner för de medlemsstater som inte uppfyller sina åtagande inom migrationsområdet. I den svenska ståndpunkter skriver regeringen att ekonomiska sanktionen bör minimeras. Därför ställde jag frågan om regeringen var motståndare till ekonomiska styrmedel. Detta är ministerns svar. Han svarar ja i svaret men mer eller nej i den svenska ståndpunkten. Tror att detta är ett tydligt bevis på den oenighet som råder inom regeringen

 

Till riksdagen

 

Svar på fråga 2016/17:916 av Mikael Cederbratt (M) Vidarebosättning

 

Mikael Cederbratt har frågat mig om regeringen i förhandlingar på EU-nivå om vidarebosättningar kommer att driva linjen att det måste finnas ekonomiska styrmedel för att ge ökade incitament för EU:s medlemsstater att ta ett större ansvar.

Förslaget om ett EU-gemensamt system för vidarebosättning från juli 2016 är ett av flera lagstiftningsförslag från kommissionen som ingår i reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet.

Medlemsstaterna erbjuds enligt kommissionens förslag finansiering från asyl- migrations- och integrationsfonden (AMIF) med 10 000 euro per person som vidarebosätts under det gemensamma EU-ramverket.

Kommissionen uppmuntrar medlemsstaterna att parallellt behålla nationella program utöver vad de kommer att bidra med inom det gemensamma ramverket. Men vidarebosättning enligt nationella program kommer enligt kommissionens förslag inte att stödjas ekonomiskt via unionens budget.

Flera medlemsstater, däribland Sverige, som sedan länge har välfungerande nationella vidarebosättningsprogram har i förhandlingarna i rådet lyft fram frågan om finansieringsmöjlighet från AMIF också för de nationella programmen. 

Det behövs ökade ansträngningar för att genom ökad vidarebosättning erbjuda säkra och lagliga vägar in i EU för personer som är i behov av internationellt skydd. Det är samtidigt viktigt att minska trycket på de länder som tagit emot ett stort antal flyktingar. För Sverige är det en viktig prioritering att samtliga medlemsstater är med och tar sitt ansvar och vidarebosätter fler personer som är i behov av skydd till EU.

Regeringen kommer att fortsätta att driva på för att det ska finnas ekonomiska incitament på EU-nivå för att öka vidarebosättningen.

 

Stockholm den 1 mars 2017

 

Morgan Johansson

 

 

Ibland är det bara hårdhandskar som hjälper

Härom dagen upplevde vi åter en upploppslikande händelse i Rinkeby utanför Stockholm. Poliser blev anfallna av maskerade personer som kastade sten på dem när de grep en efterlyst person. Kan tänka mig att situationen var mycket allvarlig när man som polis skjuter verkanseld. Det skall mycket till att göra det i sammanhang där det är mycket folk.

Jag har varit och besökt området ett par gånger med polisen och detta är ett av de områden i Sverige där Sveriges Rikes Lag inte gäller utan de kriminella gängens lag. Och det blir bara värre och värre. Tyvärr har vi en regering och rikspolischef som tydligen inte inser allvaret i situationen.

Min analys är att ett antal nyckelpersoner (busar) omedelbart borde avlägsnas och om så fodras med rejäla hårdhandskar. Sedan bör det följas av en massiv polisiär närvaro tills förutsättningarna finns för social insatser. En av mina deviser som polis är att det nästan alltid finns något gott i alla människor men då måste det löna sig att göra gott. Lönar det sig att göra ont/ illa kommer ofta de krafterna att dominera.

Det som skulle behövas är en massiv polisiär insats och kanske t.o.m. med hjälp av militär. Om det är juridiskt möjligt vet jag inte men ordet NÖDSITUATION ligger nära tillhands. Nöd bryter lag. Vi använder ju vår militär utomlands för att hålla ordning och reda. Naturligtvis är detta först och främst en polisiär uppgift men om vi inte snart får stopp på denna utveckling kommer det att behövas än mer våld för att få bukt med problemet. Om så är fallet är jag beredd att använda samhället samlade resurser.

Många av de killarna som nu är gatans parlament behöver vi för att bygga vårt land, men då måste vi få dem till goda medborgare. Hur längre vi dröjer  ju mer våld fodras och risken ökar drastiskt att många unga människor har gått förlorade.

 

Ygeman gör inget

Jag kan konstatera att trots att den nedåtgående trenden hos polisen låter Ygeman rikspolischefen Dan Eliasson sitta kvar. Borde kanske inte vara förvånad för de tillhör ju båda den röda adeln och de håller alltid ihop. Förlorarna är svensk polis och den svenska allmänheten.

 

Svar på fråga 2016/17:675 av Mikael Cederbratt (M) Åtgärder mot rikspolischefen

Mikael Cederbratt har frågat mig vad jag och regeringen ämnar vidta för åtgärder med anledning av att rikspolischefen inte lyckas vända den negativa trenden för svensk polis.

Ombildningen av svensk polis är en av de mest omfattande organisa­tionsförändringarna inom staten på många år. I Statskontorets första delrapport om ombildningen är den sammanfattande bedömningen att polisen hittills har genomfört flera viktiga delar av omorganisationen men att många utmaningar återstår. Samtidigt anser jag att de utredningsresultat som Polismyndigheten nyligen presenterade inte är tillräckligt bra.

Efter mina samtal med rikspolischefen anser jag att det brottsutredande arbetet måste leverera ett resultat som upprätthåller förtroendet för verksamheten. Jag anser även att det finns skäl att ytterligare betona vikten av att Polismyndigheten följer upp sin verksamhet.

Regeringen avser därför tillföra Polismyndigheten tillfälligt stöd i utredningsverksamheten genom att åklagare placeras ut i Polismyndigheten för att bistå polisiära utredare. Regeringen kommer även att ge Polismyndigheten i uppdrag att säkerställa en heltäckande uppföljning av hela sin verksamhet, från lokalpolisområdet till nationell nivå.

 

Att leda Sveriges största myndig­het under rådande omständigheter är ett komplext uppdrag. Jag har fortsatt förtro­ende för rikspolischefens förmåga att hantera denna svåra uppgift.

 

Stockholm den 25 januari 2017

 

Anders Ygeman

 

Vi moderater tar ansvar för Sverige

Alliansens samarbete fungerar väl redan idag. Vi är eniga om de övergripande inriktningarna på den ekonomiska politiken.

När det nu ställs nya och hårdare krav på Sverige blottas bristerna med Stefan Löfvens svaga regering. Den skadliga utvecklingen som regeringens politik medför måste stoppas, två år är för lång tid att vänta.

Därför vill vi moderater ompröva inställningen till att presentera en gemensam budget, så att vi kan agera gemensamt så fort som möjligt. Gemensamma förslag skulle redan i år kunna stoppa till exempel hotet om flygskatten, reformer för fler jobb och att fler poliser kan komma på plats så snart som möjligt.

En vanlig invändningar mot en gemensam alliansbudget är att den ger Sverigedemokraterna möjlighet att rösta för den. Det stämmer-den möjligheten har alla riksdagspartier. Hur varje parti röstar måste varje parti självt ta ansvaret för. Men det är orimligt att fortsätta avstå från att lägga förslag, som skulle bygga Sverige starkare, av rädsla för hur något annat parti skulle kunna rösta.

Sveriges relationer med andra länder, EU och Nato, liksom regeringens ansvar för samhällets krisberedskap. polis och rättsväsende, är några skäl till att extrema partier med auktoritära rötter inte kan ingå i Sveriges regering. Det gäller både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Därför är vi moderater inte bereda att inleda regeringssamarbete med någon av dem. Däremot är vi öppna för att söka stöd för vår politik i enskilda frågor hos alla riksdagspartier i de fall där förutsättningar finns.

Nästa val är viktigt. I en orolig tid med stora utmaningar prövas hur Sverige ska ledas efter 2018. Det skulle Anna Kinberg Batra och Alliansen göra bättre än Stefan Löfven och Miljöpartiet, och det söker vi mandat för efter valet 2018. Men Sverige har inte råd med att vi väntar. Därför anser vi moderater att Alliansen bör vara beredd att redan nu agera tillsammans.

Blandat är bäst

Det har redan på mindre än ett dygn skrivits spaltmeter om vad en moderat sa om ett socialdemokratiskt statsråd. Det kommer jag inte att göra, men för tydligheten skull  var det uttalande TOTALT OACCEPTABELT.

Jag skrev igår på min blogg om hur det ibland brister i kommunikationen mellan politiken och väljarna. De kommunicerar på olika språk och riskerar därför att tala förbi varandra.

Den andra och viktiga beståndsdelen, förutom språket, är avsändaren. Om en väljare kan identifiera sig med en politiker är budskapet lättare för väljaren att förstå. Med min bakgrund som polis kan jag med fördel kommunicera med poliser. För det första finns det en positiv  inställning för jag är en av dem och för det andra kan jag det polisiära språket. Alltså de nyanser som ryms inom ett språk men lite skiljer sig mellan olika gruppers sätt att uttrycka sig.

För att ett politisk parti skall nå sina väljare måste partiföreträdarna spegla sina väljare. Vi moderater är ett stort parti som vill bli större. Vi måste därför vinna terräng i alla väljargrupper…unga, gamla, föräldrar, yrkesarbetande, pensionärer, storstadsbor, människor i glesbygd….ja listan kan göras längre.

Hur ser då de moderata politiska företrädarna ut. Tar vi ett titt på den moderata riksdagsgruppen är den i förhållande till våra väljare mycket ung. Framför allt riksdagsgruppens tunga företrädare. När detta är sagt vill jag också säga att det är mycket kompetenta personer…..pålästa, hård arbetande och duktiga debattörer. De är förutom att de är relativ unga och duktiga inte sällan sprungna ur tätbefolkade områden och nästan alltid med en gedigen bakgrund i Moderat Ungdomsförbundet. Moderata Ungdomsförbundet är en gedigen politikerskola.

Baksidan av en sådan, relativt ensidig rekryteringsbas, är att det är få som kan identifiera sig med dem. En annan är att det finns andra gedigna politikerskolor som t.e.x. kommun- och landstingspolitiken, arbetslivet eller helt enkel livserfarenhet oberoende av var.

Det kan uppstå ett problem för ett parti som har alldeles för många med samma bakgrund. Det att de inte avspeglar väljarkåren har jag redan nämnt men även att det finns en risk att det kan utvecklas beteende som accepteras i den gruppen men inte i andra grupper. Därför är ingen grupp mer lämpade än den andra utan det är mixen som är framgångsfaktorn.

På detta områden måste vi moderater var vaksamma för det finns en tendens om en likriktning av våra tunga företrädare. Ett framgångsrikt och stort parti måste innehålla väljare och företrädare för samhällets alla delar.

Förnuft i all ära

Ja så har vi ett resultat…………….nej inte Melodifestivalen utan det amerikanska presidentvalet. Det har redan skrivits spaltmeter om det och naturligtvis om vad som nu kommer att hända. Jag måste säga att jag känner en oro både ur ett ekonomiskt perspektiv men framför allt ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Det som Trump basunerade ut i valrörelsen var både skrämmande och oroväckande. Ingen kan förutse framtiden men jag finner ändå lite ro i uttalandet ” Amerika har haft galna presidenter förut och det har fixat sig”.

Det som fascinerar mig är hur ett sådant ad hoc budskap kan få sådant genomslag. Påminner i mångt och mycket om Sverigedemokraternas budskap vad gäller form. Alltså riktade budskap till en mängd olika grupper utan att utgöra en helhet. Vi kan se snett på det och lite nedvärderande åse det, men röster ger det. Vi mer etablerade partier har inte lyckats hitta nyckel till många väljares hjärta. En tes kan vara att vi har den politiska helhet som krävs för att leda ett land men det helhetsbudskapet är svårt att greppa för den enskilde. Våra budskap baseras på den politiska helheten och blir då heller inte greppbara.

Vägen till framgång kan då inte vara att närma sig varken Trump eller SD:s teknik. Deras politik eller brist på politik saknar den helhet som ett lands ledning behöver för att föra en framgångsrik politik, så låt oss inte falla i den fällan. Däremot är det en rimlig tes att börja ”i hjärtat ” på våra väljare. Skall våra budskap förstås och tas emot måste känslan eller känslorna väckas. Vår uppgift blir därför att utifrån det politiska helheten skapa känslomässiga argument och vice versa utifrån känslomässiga åsikter bygga den politiska helheten.

Förnuftet i all ära men utan att det ”känns” bra får vi inte deras röster.

Min KU-anmälan mot statsrådet Ygeman

Det är viktigt att statsråd inte lägger sig i myndighetsutövning. Eftersom jag har lång erfarenhet som polis att fatta myndighetsbeslut vet jag att det inte sällan, när kritik uppkommer, har de som kritiserar ofta inte hela det beslutsunderlag, som man som beslutsfattare har. Därför reagerade jag på Ygemans uttalande i en teveintervju och anmälde honom till KU

I anmälan anförs bl.a. att Anders Ygeman kommenterar att en person som var misstänkt för flera allvarliga brott 25 inte begärts häktad av åklagaren och att inrikesministern gör uttalanden om åklagarens bedömning av skälen för häktning.

Här är citatet från intervjun som jag reagerade mot. ”Jag tycker att polisen i Kista gjorde ett riktigt bra jobb, sen har ju åklagaren beslutat att inte häkta personen i väntan på domstol. Det kan man ju med tanke på hur återfallsfrekvensen har varit ifrågasätta”.

Efter KU:s granskning kom de fram till nedanstående slutsats:

” Genom att ifrågasätta åklagarens beslut att inte göra en framställning till tingsrätten om att en person skulle häktas utan i stället försätta personen på fri fot, har Anders Ygeman uttalat sig på ett sätt som kommer i konflikt med syftet i 12 kap. 2 § regeringsformen. ”

 

Sverige håller i taktpinnen

I förra veckan besökte jag Gränspolisen i Skåne för att på plats lära mig mer om hur gräns-  och id kontrollen mellan Sverige och Danmark fungerar. Jag hade sällskap med min skånske riksdagskollega Anders Hansson.

Vi träffade chefen för Gränspolisen Leif och några av hans kollegor. Med min polisiära bakgrund är det även trevligt att bara träffa poliser och snacka lite polisiär skit. En gång polis alltid polis och det behövs inte många meningar innan samhörigheten finns där. Vi fick målande beskrivningar på den kaosartade tiden i månadsskiftet oktober /november när antalet asylsökande låg upp emot 10 000 per sjudagar. Nu kommer det ungefär 500 per sjudagar. Den myndighet som tydligast stod pall var just polisen. Skälet till det är att den alltid navigerar händelsestyrd så det oförutsedda är normalt. Däremot sviktade kommunerna och Migrationsverket betänkligt. Polisen tydliga budskap var att ett migrationstryck 2016 likt det året före kommer att få delar av samhället att kollapsa.

Hur fungerar nu kontrollerna? BRA är den korta sammanfattningen. Polisen gränskontroller har fått struktur och resenärerna har också lärt sig. Det är marginella förseningar. Däremot är inte gränskontrollerna heltäckande eftersom många av de tjänstgörande poliserna inte är specialister på utlänningslagen, vilken är en komplicerad lagstiftning. Det poliser som förstärkt har fått en kort instruktion av det mest basala.

På kvällen åkte jag över till Köpenhamn med tåg och vände sedan åter mot Sverige för att på ort och ställe uppleva både id-kontrollen såväl som gränskontrollen. Id-kontrollen tar sitt avstamp i transportörsansvaret vilket innebär att transporttören är ansvarig för att de personer de transporterar, i detta fall till Sverige, skall ha godkända identitetshandlingar. Det innebär att det är ingen kontroll som en myndighet utför. Men den utfördes på en effektivt och kontrollerat sätt på järnvägsstationen under Kastrups flygplats.

När jag sedan åkt över ( eller egentligen under ) Öresundsbron utfördes gränskontrollen av svensk polis vid stationen på Hyllie. Den gick smidigt tillväga och förseningen var obetydlig. Bilden av dålig stämning och irriterade passagerare stämde verkligen inte. Det var något som polisen också poängterade. 9 av 10 är nöjda men det är den 10 som media vill tala med. Det är helt enkelt en falsk bild som media spridit….inte helt ovanligt.

Skulle vi avsluta kontrollerna skulle Danmark skulle göra detsamma vid gränsen mot Tyskland. Direkt skulle  många av de hundratusentals flyktingarna som befinner sig i Tyskland bege sig norrut vänligen vidarevinkade av dansk polis och hamna hos oss. Så polisens tydliga budskap till mig som riksdagsledamot är att Sverige håller i taktpinnen, vi bestämmer nivån helt enkelt

Så min slutsats är att dessa kontroll måste vara kvar inom överskådlig framtid och kompletteras med direktavvisningar. Kommer en asylsökande från Danmark eller Tyskland då är det ställ utom allt tvivel att de kommer från ett säkert land och då måste de vändas på. Detta kan göras utan att man gör avkall på asylrätten. Sverige behöver helt enkelt en PAUS.